đi wua nhiều hạnh phúc Nêm không ít kho dau Chợt thấy mình bình than Ke mưa nang trên đầu Người đi hay ở lại Cũng đều bởi chữ duyên Người doi mình tốt xấu Mình cũng chẳng muộn phiền Thứ gì càng tran trong Thì càng dễ mất đi Càng giữ càng năm chặt Càng giữ chẳng được gì Tham sân si nhiều lắm Rồi cũng khổ mình thôi Cuộc đời này cơ bản Biết đủ là được rồi

đi wua nhiều hạnh phúc Nêm không ít kho dau Chợt thấy mình bình than Ke mưa nang trên đầu Người đi hay ở lại Cũng đều bởi chữ duyên Người doi mình tốt xấu Mình cũng chẳng muộn phiền Thứ gì càng tran trong Thì càng dễ mất đi Càng giữ càng năm chặt Càng giữ chẳng được gì Tham sân si nhiều lắm Rồi cũng khổ mình thôi Cuộc đời này cơ bản Biết đủ là được rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *