HA NH PHU C BA N BE TÔI Hô Ti nh Tâm Ha nh phu c ba n be tôi trong thê giơ i na y A nh mă t nu cươ i tay nă m ba n tay Yêu thương bư a no bư a đo i Cu să n cu khoai trơ i xanh vo i vo i Biê n mênh mông ngu t nga t tâ m nhi n Đô ng thâ p đô ng cao mă t thă p niê m tin Chăn bo chăn trâu vi vu sa o tru c Ca nh diê u bay trên do ng sông bê n trong bê n đu c Điê u ly câu ho va o ca giâ c chiêm bao Ha nh phu c ba n be tôi tôi hă ng kha t khao Cơn sô t va ng da chiê n ha o ngâ p nươ c Viên thuô c ni va quin ba n tôi ti m đươ c Thâ m ma u ngươ i đô ng đô i đa hy sinh Tôi nhi n ra khă p bô n hươ ng ha nh tinh Co ơ nơi đâu như la ng tôi thân thuô c Gio La o uô n cong luy tre gâ y guô c Đêm ngâ p ngư ng mô t ma nh trăng non Bô i hô i giê ng chu a tiê ng dê ni non Em chơ p mă t vo m sao biêng biê c gio Ha nh phu c ba n be tôi thâ t gâ n như hoa co Cu i xuô ng đâ t đai tôi ha i châ t vo ng tay HTT

HẠNH PHÚC BẠN BÈ TÔI Hồ Tĩnh Tâm Hạnh phúc bạn bè tôi trong thế giới này Ánh mắt nụ cười tay nắm bàn tay Yêu thương bữa no bữa đói Củ sắn củ khoai trời xanh vòi vọi Biển mênh mông ngút ngát tầm nhìn Đồng thấp đồng cao mắt thắp niềm tin Chăn bò chăn trâu vi vu sáo trúc Cánh diều bay trên dòng sông bến trong bến đục Điệu lý câu hò vào cả giấc chiêm bao Hạnh phúc bạn bè tôi tôi hằng khát khao Cơn sốt vàng da chiến hào ngập nước Viên thuốc ni va quin bạn tôi tìm được Thấm máu người đồng đội đã hy sinh Tôi nhìn ra khắp bốn hướng hành tinh Có ở nơi đâu như làng tôi thân thuộc Gió Lào uốn cong luỹ tre gầy guộc Đêm ngập ngừng một mảnh trăng non Bổi hổi giếng chùa tiếng dế nỉ non Em chớp mắt vòm sao biêng biếc gió Hạnh phúc bạn bè tôi thật gần như hoa cỏ Cúi xuống đất đai tôi hái chật vòng tay HTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *