Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu. Hổm rày có vài bạn nữa lại hỏi. Post lại câu trả lời bạn kia cho những ai muốn tìm hiểu.
Để lấy được bằng private pilot thì trước hết phải lấy được bằng Recreation Pilot.
[1] Chi phí để lấy bằng RPL:
– 24.5 giờ bay dual: $7,840
– 5 giờ bay solo (bay 1 mình): $1,150
– 29 lần landing: $435
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết hàng không (BAK): $490
– Lệ phí thi: $600
– Tổng: $10,667
——
Sau khi có bằng Recreation Pilot rồi thì học tiếp phần 2: Navigation để chính thức lấy bằng Private Pilot.
[2] Chi phí cụ thể:
– 21 giờ bay dual: $6,720
– 5 giờ bay solo: $1,150
– 9 lần landing: $135
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết bay PPL: $690
– Lệ phí thi Private Pilot: $600
– Tổng: $9,447
==> Tổng chi phí để lấy được private pilot license: (1) + (2) = tầm $20,000
* Đây là bằng phi công cá nhân (không phải commercial pilot) nên chỉ được bay chở bạn bè, không được lái máy bay hàng không dân dụng hoặc để kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu. Hổm rày có vài bạn nữa lại hỏi. Post lại câu trả lời bạn kia cho những ai muốn tìm hiểu.
Để lấy được bằng private pilot thì trước hết phải lấy được bằng Recreation Pilot.
[1] Chi phí để lấy bằng RPL:
– 24.5 giờ bay dual: $7,840
– 5 giờ bay solo (bay 1 mình): $1,150
– 29 lần landing: $435
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết hàng không (BAK): $490
– Lệ phí thi: $600
– Tổng: $10,667
——
Sau khi có bằng Recreation Pilot rồi thì học tiếp phần 2: Navigation để chính thức lấy bằng Private Pilot.
[2] Chi phí cụ thể:
– 21 giờ bay dual: $6,720
– 5 giờ bay solo: $1,150
– 9 lần landing: $135
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết bay PPL: $690
– Lệ phí thi Private Pilot: $600
– Tổng: $9,447
==> Tổng chi phí để lấy được private pilot license: (1) + (2) = tầm $20,000
* Đây là bằng phi công cá nhân (không phải commercial pilot) nên chỉ được bay chở bạn bè, không được lái máy bay hàng không dân dụng hoặc để kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu. Hổm rày có vài bạn nữa lại hỏi. Post lại câu trả lời bạn kia cho những ai muốn tìm hiểu.
Để lấy được bằng private pilot thì trước hết phải lấy được bằng Recreation Pilot.
[1] Chi phí để lấy bằng RPL:
– 24.5 giờ bay dual: $7,840
– 5 giờ bay solo (bay 1 mình): $1,150
– 29 lần landing: $435
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết hàng không (BAK): $490
– Lệ phí thi: $600
– Tổng: $10,667
——
Sau khi có bằng Recreation Pilot rồi thì học tiếp phần 2: Navigation để chính thức lấy bằng Private Pilot.
[2] Chi phí cụ thể:
– 21 giờ bay dual: $6,720
– 5 giờ bay solo: $1,150
– 9 lần landing: $135
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết bay PPL: $690
– Lệ phí thi Private Pilot: $600
– Tổng: $9,447
==> Tổng chi phí để lấy được private pilot license: (1) + (2) = tầm $20,000
* Đây là bằng phi công cá nhân (không phải commercial pilot) nên chỉ được bay chở bạn bè, không được lái máy bay hàng không dân dụng hoặc để kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu. Hổm rày có vài bạn nữa lại hỏi. Post lại câu trả lời bạn kia cho những ai muốn tìm hiểu.
Để lấy được bằng private pilot thì trước hết phải lấy được bằng Recreation Pilot.
[1] Chi phí để lấy bằng RPL:
– 24.5 giờ bay dual: $7,840
– 5 giờ bay solo (bay 1 mình): $1,150
– 29 lần landing: $435
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết hàng không (BAK): $490
– Lệ phí thi: $600
– Tổng: $10,667
——
Sau khi có bằng Recreation Pilot rồi thì học tiếp phần 2: Navigation để chính thức lấy bằng Private Pilot.
[2] Chi phí cụ thể:
– 21 giờ bay dual: $6,720
– 5 giờ bay solo: $1,150
– 9 lần landing: $135
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết bay PPL: $690
– Lệ phí thi Private Pilot: $600
– Tổng: $9,447
==> Tổng chi phí để lấy được private pilot license: (1) + (2) = tầm $20,000
* Đây là bằng phi công cá nhân (không phải commercial pilot) nên chỉ được bay chở bạn bè, không được lái máy bay hàng không dân dụng hoặc để kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu

Hôm bữa có trả lời một bạn hỏi chi phí lấy bằng private pilot ở Úc tổng cộng bao nhiêu. Hổm rày có vài bạn nữa lại hỏi. Post lại câu trả lời bạn kia cho những ai muốn tìm hiểu.
Để lấy được bằng private pilot thì trước hết phải lấy được bằng Recreation Pilot.
[1] Chi phí để lấy bằng RPL:
– 24.5 giờ bay dual: $7,840
– 5 giờ bay solo (bay 1 mình): $1,150
– 29 lần landing: $435
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết hàng không (BAK): $490
– Lệ phí thi: $600
– Tổng: $10,667
——
Sau khi có bằng Recreation Pilot rồi thì học tiếp phần 2: Navigation để chính thức lấy bằng Private Pilot.
[2] Chi phí cụ thể:
– 21 giờ bay dual: $6,720
– 5 giờ bay solo: $1,150
– 9 lần landing: $135
– 1 giờ bay SIM dual: $152
– Lý thuyết bay PPL: $690
– Lệ phí thi Private Pilot: $600
– Tổng: $9,447
==> Tổng chi phí để lấy được private pilot license: (1) + (2) = tầm $20,000
* Đây là bằng phi công cá nhân (không phải commercial pilot) nên chỉ được bay chở bạn bè, không được lái máy bay hàng không dân dụng hoặc để kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *