Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra. Bọ rùa thì bỏ lọ lắc cho rụng hết cánh, bất đắc kỳ tử; trời mưa hay ra sân trường theo các bạn giai dẵm bẹp giun đất. Cá mọi cờ thì cho vào chai ôm đi ngủ sáng hôm sau mọi cờ mắt trắng bệch nổi lềnh phềnh… xiến tóc cũng bỏ vào túi bóng nằm ấp cả đêm, lúc mơ ngủ còn quờ quạng xiến tóc đâu… Thạch sùng là con vật có ích nên khi nó vồ đc, nó muốn nuôi kiểu công nghiệp, thạch sùng chết tốt.
Nói chung nó ko có tí gì con gái, khéo tôi đẻ nhầm các ông bà ạ.
Ai đặt gạch râu riếc gì ko? 18 là tống khứ. Nhọc!

2 thoughts on “Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra. Bọ rùa thì bỏ lọ lắc cho rụng hết cánh, bất đắc kỳ tử; trời mưa hay ra sân trường theo các bạn giai dẵm bẹp giun đất. Cá mọi cờ thì cho vào chai ôm đi ngủ sáng hôm sau mọi cờ mắt trắng bệch nổi lềnh phềnh… xiến tóc cũng bỏ vào túi bóng nằm ấp cả đêm, lúc mơ ngủ còn quờ quạng xiến tóc đâu… Thạch sùng là con vật có ích nên khi nó vồ đc, nó muốn nuôi kiểu công nghiệp, thạch sùng chết tốt.
Nói chung nó ko có tí gì con gái, khéo tôi đẻ nhầm các ông bà ạ.
Ai đặt gạch râu riếc gì ko? 18 là tống khứ. Nhọc!

2 thoughts on “Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra. Bọ rùa thì bỏ lọ lắc cho rụng hết cánh, bất đắc kỳ tử; trời mưa hay ra sân trường theo các bạn giai dẵm bẹp giun đất. Cá mọi cờ thì cho vào chai ôm đi ngủ sáng hôm sau mọi cờ mắt trắng bệch nổi lềnh phềnh… xiến tóc cũng bỏ vào túi bóng nằm ấp cả đêm, lúc mơ ngủ còn quờ quạng xiến tóc đâu… Thạch sùng là con vật có ích nên khi nó vồ đc, nó muốn nuôi kiểu công nghiệp, thạch sùng chết tốt.
Nói chung nó ko có tí gì con gái, khéo tôi đẻ nhầm các ông bà ạ.
Ai đặt gạch râu riếc gì ko? 18 là tống khứ. Nhọc!

2 thoughts on “Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra. Bọ rùa thì bỏ lọ lắc cho rụng hết cánh, bất đắc kỳ tử; trời mưa hay ra sân trường theo các bạn giai dẵm bẹp giun đất. Cá mọi cờ thì cho vào chai ôm đi ngủ sáng hôm sau mọi cờ mắt trắng bệch nổi lềnh phềnh… xiến tóc cũng bỏ vào túi bóng nằm ấp cả đêm, lúc mơ ngủ còn quờ quạng xiến tóc đâu… Thạch sùng là con vật có ích nên khi nó vồ đc, nó muốn nuôi kiểu công nghiệp, thạch sùng chết tốt.
Nói chung nó ko có tí gì con gái, khéo tôi đẻ nhầm các ông bà ạ.
Ai đặt gạch râu riếc gì ko? 18 là tống khứ. Nhọc!

2 thoughts on “Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra

Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra. Bọ rùa thì bỏ lọ lắc cho rụng hết cánh, bất đắc kỳ tử; trời mưa hay ra sân trường theo các bạn giai dẵm bẹp giun đất. Cá mọi cờ thì cho vào chai ôm đi ngủ sáng hôm sau mọi cờ mắt trắng bệch nổi lềnh phềnh… xiến tóc cũng bỏ vào túi bóng nằm ấp cả đêm, lúc mơ ngủ còn quờ quạng xiến tóc đâu… Thạch sùng là con vật có ích nên khi nó vồ đc, nó muốn nuôi kiểu công nghiệp, thạch sùng chết tốt.
Nói chung nó ko có tí gì con gái, khéo tôi đẻ nhầm các ông bà ạ.
Ai đặt gạch râu riếc gì ko? 18 là tống khứ. Nhọc!

2 thoughts on “Nhìn thế này thôi chứ toàn thích bắt chão chuộc bỏ vào chai nhựa giam đến nhợt cả chuộc ra”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *