Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y

Thầy Tài sao thầy cứ bận hoài, cứ nhờ thầy không tên lên lớp vậy.
Thật sự em với lớp đã có những cuộc khủng hoảng tinh thần, khóc không được cười không xong, khủng bố về điểm lẫn những cuộc tra tấn tri thức ngoài vũ trụ.
Em sẽ buông xuôi mọi thứ mà…. trái tim vs bộ não em cũng biết đau!
Nhàn nhàn thấy sao! Chứ chế là biết tương lai ra sao rồi!!!
Thầy Tấn Tài đã đi xa tầm tay!

2 thoughts on “Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y

Thầy Tài sao thầy cứ bận hoài, cứ nhờ thầy không tên lên lớp vậy.
Thật sự em với lớp đã có những cuộc khủng hoảng tinh thần, khóc không được cười không xong, khủng bố về điểm lẫn những cuộc tra tấn tri thức ngoài vũ trụ.
Em sẽ buông xuôi mọi thứ mà…. trái tim vs bộ não em cũng biết đau!
Nhàn nhàn thấy sao! Chứ chế là biết tương lai ra sao rồi!!!
Thầy Tấn Tài đã đi xa tầm tay!

2 thoughts on “Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y

Thầy Tài sao thầy cứ bận hoài, cứ nhờ thầy không tên lên lớp vậy.
Thật sự em với lớp đã có những cuộc khủng hoảng tinh thần, khóc không được cười không xong, khủng bố về điểm lẫn những cuộc tra tấn tri thức ngoài vũ trụ.
Em sẽ buông xuôi mọi thứ mà…. trái tim vs bộ não em cũng biết đau!
Nhàn nhàn thấy sao! Chứ chế là biết tương lai ra sao rồi!!!
Thầy Tấn Tài đã đi xa tầm tay!

2 thoughts on “Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y

Thầy Tài sao thầy cứ bận hoài, cứ nhờ thầy không tên lên lớp vậy.
Thật sự em với lớp đã có những cuộc khủng hoảng tinh thần, khóc không được cười không xong, khủng bố về điểm lẫn những cuộc tra tấn tri thức ngoài vũ trụ.
Em sẽ buông xuôi mọi thứ mà…. trái tim vs bộ não em cũng biết đau!
Nhàn nhàn thấy sao! Chứ chế là biết tương lai ra sao rồi!!!
Thầy Tấn Tài đã đi xa tầm tay!

2 thoughts on “Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y

Thầy Tài sao thầy cứ bận hoài, cứ nhờ thầy không tên lên lớp vậy.
Thật sự em với lớp đã có những cuộc khủng hoảng tinh thần, khóc không được cười không xong, khủng bố về điểm lẫn những cuộc tra tấn tri thức ngoài vũ trụ.
Em sẽ buông xuôi mọi thứ mà…. trái tim vs bộ não em cũng biết đau!
Nhàn nhàn thấy sao! Chứ chế là biết tương lai ra sao rồi!!!
Thầy Tấn Tài đã đi xa tầm tay!

2 thoughts on “Thâ y Ta i sao thâ y cư bâ n hoa i cư nhơ thâ y không tên lên lơ p vâ y”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *