20 Bản Tổ 7 Bài Lễ XÀNG XÊ 64 câu nhịp tư song lang 3 4 Lớp 1 1 Xê XANG Lớp đầu Xê Xang XỰ Xang Xê Líu CỐNG

20 Bản Tổ 7 Bài Lễ
—————————————
XÀNG XÊ
(64 câu, nhịp tư, song lang 3-4)
—————————————
Lớp 1:
1 – ( – – ) Xê (XANG)
(Lớp đầu) Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
2 – Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Liu (XÊ)
3 – ( – – ) Tồn (CỐNG)
Líu ( – – ) Cống Xê (XANG)
4 – Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Xế Xáng (U) Liu Cộng Ú (LIU)
5 – Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Cộng Liu (U) Liu Cộng Liu (Ú)
6 – Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng ( – – ) Ú Liu (CỘNG)
7 – Tồn (Ú) Ủ U Liu (XỀ)
Xề Tồn ( – – ) Cộng Ú (LIU)
8 – Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu ( – – ) Cộng Liu (XỀ)
9 – ( – – ) Là (XỪ)
Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
10 – Cống Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
11 – ( – – ) Tồn (CỐNG)
Líu ( – – ) Cống Xê (XANG)
12 – Tồn (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Ú Liu (CỘNG) Xề Cộng Liu (Ú)
13 – Líu (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
14 – Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
15 – ( – – ) Tồn (XÊ)
Líu Cống (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
16 – Xự Xang (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
17 – ( – – ) Tồn (CỐNG)
Líu ( – – ) Cống Xê (XANG)
18 – Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
19 – ( – – ) Tồn (XÊ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Xê (XANG)
20 – Xang (XÊ) Xể Xê Xang (XỀ)
Xế Xáng ( – – ) Cộng Ú (LIU)
Lớp 2:
21 – ( – – ) Tồn (HÒ)
(Lớp Hò) Hò Là (XỰ) Xê Xang (HÒ)
22 – Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cộng Liu (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
23 – ( – – ) Tồn (HÒ)
Hò Là (XỰ) Xê Xang (HÒ)
24 – Hò (XỰ) Xang Hò Xự (XANG)
Hò (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
25 – ( – – ) Tồn (CỐNG)
Líu ( – – ) Cống Xê (XANG)
26 – Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
27 – ( – – ) Tồn (XÊ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Xê (XANG)
28 – Xang (XÊ) Xể Xê Xang (XỀ)
Xế Xáng ( – – ) Cộng Ú (LIU)
29 – Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cộng Liu (Ú) Liu Cộng Liu (Ú)
30 – Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
31 – Cộng ( – – ) Ủ Liu (XỀ)
Cộng Ú ( – – ) Liu Cộng Xáng (LIU)
32 – Tồn (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
33 – ( – – ) Tồn (XÊ)
Cống Líu (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
34 – Tồn Xang (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Xế Xáng (U) Ủ U Liu (CỘNG)
35 – Cộng Cộng ( – – ) Ú Liu (XỀ)
Cộng Ú ( – – ) Liu Cộng Xáng (LIU)
36 – Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Lớp 3:
37 – ( – – ) Liu Phạn (XỀ)
(Lớp Xề) Xề Xề ( – – ) Cộng Lỉu Liu (XỀ)
38 – Xề Cộng ( – – ) Cộng Xề ( – – )
Xề (CỘNG) Lỉu Liu Liu (XỀ)
39 – ( – – ) Liu Phan (XỀ)
Xề Xề ( – – ) Cộng Liu Liu (XỀ)
40 – Xề Cộng ( – – ) Liu Xề ( – – )
Xế Xáng (U) Liu Phạn Xáng (LIU)
41 – Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Xề Tồn ( – – ) Cộng Liu (Ú)
42 – Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
43 – Tồn (U) Ủ U Liu (XỀ)
Cộng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)
44 – Xê Xang (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
45 – ( – – ) Tồn (XÊ)
Cống Líu (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
46 – Tồn Xang ( – – ) Cống Xê Xang (XỰ)
Xế Xáng (U) Ủ U Liu (CỘNG)
47 – Tồn (U) Ủ U Liu (XỀ)
Cộng Ú ( – – ) Liu Cộng Xáng (LIU)
48 – Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Là Hò (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Lớp 4:
49 – ( – – ) Là (XỰ)
(Lớp Chót) Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
50 – Cống Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Là Hò (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
51 – ( – – ) Tồn (CỐNG)
Líu ( – – ) Cống Xê (XANG)
52 – Tồn (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
53 – Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Cống Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
54 – Hò Là (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
55 – ( – – ) Tồn (CỐNG)
Líu ( – – ) Cống Xê (XANG)
56 – Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
57 – ( – – ) Tồn (XÊ)
Xang Xê ( – – ) Cống Xê Xang (XỰ)
58 – Tồn (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
59 – ( – – ) Tồn (CỐNG)
Líu ( – – ) Cống Xê (XANG)
60 – Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xáng (Ú)
61 – Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Cống Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
62 – Hò Là (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
63 – ( – – ) Tồn (CỐNG)
Líu ( – – ) Cống Xê (XANG)
64 – Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
—————————————–
(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *